Snow-Camp Cardiff

Get in touch with Andrew Kimber

If you are interested in finding out more about Snow-Camp Cardiff our Programme Manager, Andrew, would love to speak to you. Please do get in touch.

Cynhelir ein rhaglenni yng Nghanolfan Sgïo ac Eirafyrddio Caerdydd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Andrew Kimber.

Our First Tracks, Graduate and Excel Programmes are available in Cardiff, which take place at the Cardiff Ski and Snowboard Centre. 

Ar hyn o bryd, mae ein Rhaglenni First Tracks, Rhaglenni i Raddedigion a Rhaglenni Excel ar gael yng Nghaerdydd. Fe’u cynhelir yng Nghanolfan Sgïo ac Eirafyrddio Caerdydd.

Our Programme Journey

Taith ein Rhaglen

Our programmes run from July-June each year. All young people must start at the beginning on First Tracks and have no prior snowsports experience.

Mae ein rhaglenni’n rhedeg o fis Gorffennaf – Mehefin bob blwyddyn. Rhaid i bob person ifanc gychwyn ar ddechrau’r rhaglen First Tracks. Ni ddylent fod wedi cael unrhyw brofiad blaenorol o chwaraeon eira.

First Tracks Programme

Rhaglen First Tracks

Graduate Programme  

Rhaglen i Raddedigion

Higher Level Snowsports Training: This programme offers young people the opportunity to further develop their snowsport skills over 6 weekends. Young people attend life-skills sessions focusing on vocational opportunities with presentations from industry representatives. Upon completion, young people gain an ASDAN Level 1 Youth qualification in Sport and Fitness and they also continue through the Snowsport Wales Snow Life Award system.

Available to young people aged 13-21. Young people need to complete the First Tracks Programme to be able to participate on this programme. 

The next programme will be running on the following dates:

October 2018

November 2018

December 2018

Hyfforddiant Snowsports Lefel Uwch: Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau chwaraeon eira  ymhellach dros 6 penwythnos.. Bydd pobl ifanc yn mynychu sesiynau sgiliau bywyd sy’n canolbwyntio ar gyfleoedd galwedigaethol gyda chyflwyniadau gan gynrychiolwyr y diwydiant.. Ar ôl cwblhau, bydd pobl ifanc yn ennill cymhwyster Ieuenctid ASDAN Lefel 1 mewn Chwaraeon a Ffitrwydd ac maen nhw hefyd yn parhau trwy system Gwobr Bywyd Eira Snowsport Wales.

Ar gael i bobl ifanc 13-21 oed. Mae angen i bobl ifanc gwblhau’r Rhaglen First Tracks i allu cymryd rhan yn y rhaglen hon. 

Bydd y rhaglen nesaf yn rhedeg ar y dyddiadau canlynol:

October 2018

November 2018

December 2018

Excel Programme

Rhaglen Excel

Advanced Snowsports Training: When a young person reaches the Excel Programme they are motivated and ready to pursue a career in the snowsports industry. Over 10 weeks young people train to become qualified Snowsport Wales ski or snowboarding instructors. They also experience their first trip to the mountains; broadening their horizons on a personal and on an educational level.

Available to young people aged 16-21. Young people need to complete the First Tracks and Graduate Programmes to be able to participate on this programme. 

The next programme will be running on the following dates:

February 2018

March 2018

April 2018

Hyfforddiant Snowsports Uwch: Pan fydd person ifanc yn cyrraedd y Rhaglen Excel maent yn llawn cymhelliant ac yn barod i ddilyn gyrfa yn y diwydiant chwaraeon eira. Dros 10 wythnos mae pobl ifanc yn hyfforddi i fod yn hyfforddwyr sgïo neu eirafyrddio cymwys Snowsport Wales. Maent hefyd yn cael profiad o’u taith gyntaf i’r mynyddoedd; gan ehangu eu gorwelion ar lefel bersonol ac addysgol.

Ar gael i bobl ifanc 16-21 oed. Mae angen i bobl ifanc gwblhau’r Rhaglenni First Tracks a’r Rhaglen i Raddedigion er mwyn gallu cymryd rhan yn y rhaglen hon. 

Bydd y rhaglen nesaf yn rhedeg ar y dyddiadau canlynol:

February 2018

March 2018

April 2018